Titanium nguyên liệu để nấu sứ sản xuất xử lý những gì là vai trò của

Trong sản xuất gốm sứ nguyên vai trò chính là như sau:

1. độ hòa tan nguyên liệu vào một không hòa tan

2. độc nguyên liệu vào không độc hại

3. làm giảm phản ứng kết hợp men phân hủy

4. như một dòng để làm giảm nhiệt độ máy của gốm, gốm nhiệt độ thấp nhanh-bắn

5. nâng cao chất lượng men, cải thiện hiệu suất của sản phẩm.

Nguyên liệu để nấu men Titan qua phía dưới, có thể đạt được một hiệu ứng hoàn toàn kín nước

Nguyên liệu để nấu men Titanium thông qua phía dưới, tác dụng tương tự trong điều kiện không thấm nước, không có số tiền mạ nước men khoảng 10% so với những người khác trên thị trường.