gốm vetrosa phân loại

Có nhiều loại vetrosa gốm, theo tác dụng và cách sử dụng của chúng được phân loại như sau:

vi tinh thể vetrosa,

COE cao và thấp,

vetrosa trong suốt,

đánh bóng vetrosa,

sương vetrosa,

vitrosa nhiệt độ thấp trong suốt,

ánh sáng vetrosa,

vetrosa vàng,

vetrosa đồng đỏ,

zirconium vetrosa,

matt vitrosa,

vetrosa bong bóng và như vậy

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.